Prednosti in slabosti čistilnih naprav brez ozračevanja

Čistilne naprave brez ozračevanja

Prednosti

Slabosti

Dvoprekatne pretočne greznice

 • enostavna gradnja,
 • varnost v pogonu,
 • minimalen nadzor,
 • za delovanje ne potrebujejo električne ali kakšne druge oblike energije,
 • delovanja ne ovirajo morebitne prekinitve dotoka,
 • pomembna prednost pretočnih greznic pred nepretočnimi je v vzdrževanju – stroški zaradi pogostega praznjenja so pri nepretočnih greznicah neprimerno večji kot pri pretočnih.
 • ne zagotavljajo zadovoljive stopnje čiščenja, zato so primerne le kot začasna rešitev oz. kot predčiščenje,
 • naprave, kot so greznice in dvoetažni usedalniki, so nemalokrat vir emisije smradu v okolico.

Večprekatne pretočne greznice

 • enostavna gradnja in vzdrževanje,
 • varnost v pogonu,
 • minimalen nadzor,
 • za delovanje ne potrebujejo električne ali kakšne druge oblike energije,
 • delovanja ne ovirajo morebitne prekinitve dotoka,
 • zelo učinkovite so pri odstranjevanju suspendiranih snovi,
 • pomembna prednost večprekatnih pred eno- in dvoprekatnimi, ki so namenjene le mehanskemu čiščenju, je anaerobna razgradnja, ki pripomore k povečanju prostora v greznici, njeni obratovalni zanesljivosti in učinkovitejšemu nadaljnjemu biološkemu čiščenju, zaradi boljše porazdelitve obremenitve in povečanja prostora za blato.
 • ker poleg mehanskega čiščenja omogočajo le delno (anaerobno) biološko čiščenje, je iztok iz greznice nagnita in pogosto tudi smrdljiva voda brez kisika,
 • zaradi petkrat večje prostornine od dvoprekatnih, so večprekatne greznice znatno dražje – za kapacitete, večje od 100 PE, postanejo predrage in v takšnih primerih je priporočljiva uporaba drugačnih rešitev, 
 • kot naprave za predčiščenje so primerne tako za manjše obremenitve (gospodinjstva z nekaj PE) kot v oblikah z večjo kapaciteto (več deset ali celo sto PE).

Dvoetažni usedalnik

 • prednost dvoetažnega usedalnika pred pretočno greznico je v specifičnem volumnu, ki je manjši,
 • iztekajoča voda pri enakomernem obremenjevanju je praviloma bolj sveža in z manj zadaha kot pri greznicah, vendar so tako majhne naprave redko enakomerno obremenjene, zato je v praksi iztok običajno nagnit.
 • komplicirana gradnja oz. konstrukcija in potreben pogost nadzor,
 • patogeni mikroorganizmi niso oslabljeni – problem kvalitete iztoka iz naprave, če kot nadaljnje čiščenje uporabljamo podzemno ponikanje.

Prednosti in slabosti čistilnih naprav brez ozračevanja s čiščenjem v tleh

Čistilne naprave brez ozračevanja s čiščenjem v tleh

Prednosti

Slabosti

Ponikovalni vodi

 • delovanje brez pretiranega nadzora,
 • delovanje brez smradu,
 • izkoriščanje za gnojenje rastlin,
 • učinkovito zmanjševanje količine organskega onesnaženja, suspendiranih snovi in bakterijskega onesnaženja,
 • ne porabljajo elektrike,
 • cenovno ugodni.
 • potrebno je relativno veliko zemljišče,
 • oteženo je izkoriščanje bližnjih virov pitne vode,
 • možnost zasičenja zemljišča,
 • zaradi specifične (podzemne) konstrukcije je otežen nadzor nad delovanjem naprave.

Filtrski jarki

 • filtrski jarki – tako kot ponikovalni vodi – predstavljajo dober način mehanskega in biološkega čiščenja predhodno očiščene vode v greznici,
 • ne potrebujejo pretiranega nadzora,
 • ne porabljajo elektrike,
 • ne povzročajo smradu,
 • primerni so za vsako zemljišče.
 • potrebno je relativno veliko zemljišče,
 • oteženo je izkoriščanje bližnjih virov pitne vode,
 • v bližini je potreben vodotok za odvod očiščene vode ali ponikovalnica/e.

Ponikovalnice

 • potrebna je zelo majhna površina zemljišča,
 • potreben je minimalen nadzor,
 • primerne so tudi za teren z različnimi nagibi.
 • tla morajo biti prepustna,
 • podtalnica mora biti globoko (najmanj 1 m pod dnom jame),
 • odpadna voda se ne izkorišča, le odvaja se na zasilno higienski način v tla (npr. po čiščenju v filtrskih jarkih).

Prednosti in slabosti čistilnih naprav z ozračevanjem

Čistilne naprave z ozračevanjem

Prednosti

Slabosti

Naprave z aktivnim blatom

 • zahtevajo relativno malo prostora,
 • objekti so investicijsko cenejši od precejalnikov,
 • delujejo brez smradu in nadležnega mrčesa,
 • iz odpadne vode učinkovito odstranjujejo organsko onesnaženje, suspendirane snovi in bakterijsko onesnaženje,
 • neobčutljivost na temperaturo (prednost pred precejalniki in potopniki) - v zimskem času delujejo skoraj z enakim učinkom kot poleti.
 • povratna količina biološke mase ohranja njeno visoko koncentracijo v aeracijskem bazenu pod pogojem, da se proces izvrši v tehnološko sprejemljivem zadrževalnem času,
 • zahtevajo večja vlaganja v nadaljnjo obdelavo blata,
 • za ozračevanje in recirkulacijo blata je potrebna določena strojna oprema (kompresor in črpalka), kar pomeni določeno porabo električne energije, večje možnosti izpada in zahtevnejše vzdrževanje (tudi v primerjavi s precejalniki).

Precejalniki

 • odpornost na visoke obremenitve,
 • nizek odstotek biološkega blata,
 • majhna poraba energije,
 • sposobnost dobrega usedanja biološkega blata,
 • možnost gradnje na vsakem zemljišču,
 • visoka stopnja čiščenja,
 • zavzemajo relativno majhen prostor.
 • potreben stalen in pogost nadzor,
 • precejšnji so stroški vzdrževanja,
 • možnost, da pride do zamašitve polnilnega materiala in s tem do prekinitve dovoda zraka ter do zastajanja odpadne vode na površini precejalnika,
 • v primeru izpada ali popravila opreme na čistilni napravi potrebuje mikrobna populacija nekaj dni za svojo obnovitev.

Potopniki

 • majhna poraba energije,
 • praviloma precej zanesljivo delovanje in
 • minimalno vzdrževanje.
 • naprave zahtevajo pogost nadzor delovanja,
 • zaradi specifične konstrukcije zavzemajo več prostora od naprav z aktivnim blatom in od precejalnikov,
 • zaradi relativno velike površine mora biti potopnik v zimskem času zaščiten proti zmrzali (običajno zadostuje lahka konstrukcija).