Namen malih čistilnih naprav je ustrezno očistiti odpadno vodo do take mere, da jo bo v skladu s predpisi in zahtevami mogoče odvajati v okolje – bodisi ponikati v tla ali izpuščati v vodotoke.

Glede na način izvedbe biokemičnega razkroja delimo čistilne naprave, kot je prikazano v tabeli.

Male čistilne naprave brez ozračevanja so običajno preprostejše naprave za obdelavo hišnih odpadnih vod, z omejenim dotokom in brez posebnih naprav za dovajanje zraka v vodo.

Naprave z ozračevanjem so sistemi, sestavljeni iz:

 • primarnega usedalnika, kjer se iz odpadne vode odstrani pretežni del usedljivih trdnih delcev,
 • reaktorja, v katerem se vrši aerobna razgradnja (aeracijski bazen ali precejalnik) in
 • sekundarnega usedalnika, v katerem se odstranjuje v aerobnem procesu nastalo odvečno biološko blato.
Pregled malih čistilnih naprav in vrste čiščenja, ki jih zagotavljajo

Del naprave

Vrsta čiščenja

Naprave brez ozračevanja

Dvoprekatna pretočna greznica

mehansko čiščenje

Tri- in večprekatna greznica

mehansko in anaerobno čiščenje

Dvoetažni usedalnik

mehansko in anaerobno čiščenje

Podzemno ponikanje

anaerobno-aerobno čiščenje v tleh

Filtrski jarki

anaerobno-aerobno čiščenje v tleh

Naprave z ozračevanjem

Naprave z aktivnim blatom

aerobno čiščenje z razpršeno biomaso

Precejalniki

aerobno čiščenje s pritrjeno biomaso

Potopniki

aerobno čiščenje s pritrjeno biomaso

Za čiščenje odpadnih vod imamo na razpolago več načinov oziroma tehnoloških postopkov, ne glede na izbrani način čiščenja odpadne vode pa ima vsaka čistilna naprava dva produkta:

 • bolj ali manj očiščene odpadne vode in
 • bolj ali manj stabilizirano blato iz čistilne naprave.

 

Splošne lokacijske in konstrukcijske posebnosti gradnje malih čistilnih naprav

Z lokacijskega vidika je pri gradnji malih čistilnih naprav potrebno zagotoviti možnost enostavnega in varnega dostopa do naprave, preverjanje delovanja, omogočiti jemanje vzorcev na dotoku in iztoku iz naprave ter enostavno odstranjevanje odvečnega blata ob vsakem času. Odprtine za vzdrževanje in nadzor naprave morajo imeti svoj pokrov, ki ga lahko brez težav in posebnih pripomočkov odpre ena oseba. Varstveni pas okrog obstoječega ali predvidenega objekta za pridobivanje pitne vode in drugih objektov mora biti tolikšen, da ne povzroča zanje škodljivih ali nadležnih motenj. Pri tem je potrebno upoštevati tudi predpise, ki se nanašajo na varstvo voda.

V konstrukcijskem pogledu so male čistilne naprave izoblikovane tako, da njihova gradnja ne zahteva posebne opreme in da jih je mogoče graditi z uporabo običajnih metod za gradnjo objektov. Imeti morajo vzdržljivo in stabilno konstrukcijo ter biti vodotesne in odporne proti koroziji. Naprave zaprtega tipa morajo imeti nameščeno ustrezno ventilacijo. Deli naprave, ki so občutljivi na mraz, morajo biti ustrezno zaščiteni.

Kadar se iztok očiščene vode iz naprave izliva v površinske vode, mora biti iztočni del dostopen in zaščiten pred zunanjimi vplivi. Razporeditev dotokov, iztokov ter povezav med posameznimi celicami in deli naprav mora biti takšna, da je zagotovljen čimbolj enakomeren pretok skozi napravo.

Velikost in razporeditev strojne opreme (naprave za ozračevanje, črpalka za precejalnike, pogonski motor pri potopniških valjih) in vgradnih delov mora biti izbrana tako, da jo je po potrebi mogoče brez težav zamenjati.

 

Dotok na male čistilne naprave

Na male čistilne naprave ne smejo biti priključeni:

 • vode iz proizvodnje in kmetijstva, če po sestavi ne ustrezajo hišnim odpadnim vodam,
 • kondenzati iz kurišč, če je njihov pH nižji od 6,5 ali če vsebujejo za čistilno napravo moteče primesi,
 • tuje vode (npr. melioracijska voda),
 • vode, ki se uporabljajo za hlajenje,
 • odpadne vode iz plavalnih bazenov,
 • padavinske vode.

 

Podlaga za dimenzioniranje malih čistilnih naprav

Male čistilne naprave za stanovanjske zgradbe se dimenzionirajo glede na število prebivalcev oz. populacijski ekvivalent (PE). Za skupnost, ki prebiva na stanovanjski površini, večji od 50 m2, računamo, da premore vsaj 4 člane, pri skupnosti s stanovanjsko površino do 50 m2 pa računamo, da premore vsaj 2 člana. Pri izračunih za druge objekte se ravnamo po kriterijih v tabeli.

Pregled obremenitev za dimenzioniranje malih čistilnih naprav

Vrsta objekta

Obremenitev

Prenočišča, internati

1 postelja           1 do 3 PE  (odvisno od opremljenosti)

Kampi in šotorišča

2 osebi                       1 PE

Gostišča brez kuhinjskih obratov

3 sedeži                     1 PE

Gostišča s kuhinjskim obratom in največ 3-kratno uporabo sedežev v 24-ih urah

1 sedež                      1 PE

Lokal z vrtom brez kuhinjske dejavnosti

10 sedežev                1 PE

Objekti za družabne dejavnosti brez kuhinjskih obratov

5 uporabnikov            1 PE

Prostori za šport in druga zbirališča brez kuhinjskih obratov

30 obiskovalcev         1 PE

Tovarne in delavnice brez kuhinjskih obratov

2 zaposlena               1 PE