Pri viru onesnaževanja in pri čistilni napravi mora povzročitelj obremenitve in upravljavec čistilne naprave kot obratovalni monitoring zagotavljati občasne ali trajne meritve kakovostnih parametrov in količine odpadnih vod.

 

Občasne meritve so meritve emisije snovi v okviru obratovalnega monitoringa, ki se izvajajo med uporabo ali obratovanjem čistilne naprave v predpisanih časovnih presledkih, medtem ko je za trajne meritve značilno, da se izvajajo ves čas brez prekinitve.

Meritve se izvajajo na način in v obsegu, določenima s predpisi o obratovalnem monitoringu odpadnih vod. Teh meritev ni potrebno zagotavljati za:

  • komunalno odpadno vodo, ki se zbira v greznicah in
  • komunalno odpadno vodo, ki se odvaja v kanalizacijo.

Izvajalec javne službe mora zagotoviti trajne meritve količine odpadnih vod na iztoku iz komunalne ali skupne čistilne naprave, če je zmogljivost čiščenja večja od 10.000 PE, kamor pa male čistilne naprave ne sodijo.

Prve meritve obratovanja malih čistilnih naprav

Pri novi ali rekonstruirani čistilni napravi mora investitor zagotoviti prve meritve parametrov in količine odpadnih vod.

Letno pogostnost občasnih meritev in čas vzorčenja reprezentativnega vzorca [1] odpadne vode za komunalne ali skupne čistilne naprave glede na njihovo zmogljivost prikazuje tabela 16.

Tabela 16 Pogostnost meritev in čas vzorčenja za komunalne in skupne čistilne naprave

Zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave

[PE]

Letna pogostnost meritev [število meritev/leto]

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca

[ure]

< 50

1

2

≥ 50 < 200

2

2

≥ 200 < 2.000

2

6

≥ 2.000 < 10.000

4

24

≥ 10.000 < 50.000

8

24

≥ 50.000

12

24

Reprezentativni vzorec odpadne vode je zmes več trenutnih vzorcev, odvzetih na časovno in ali pretočno sorazmeren način na istem merilnem mestu v obdobju, ki ni krajše od 2 in ne daljše od 24 ur.