Mala biološka čistilna naprava s sekundarno stopnjo čiščenja (primer takšne naprave z obremenitvijo 4 PE je lociran na Golovcu v Ljubljani), je proizvod slovenskega podjetja Hidroinženiring d.o.o. Namenjena je čiščenju komunalnih odpadnih vod.

Možni sta dve izvedbi čistilne naprave:

  • s priključitvijo na obstoječo greznico in z zmanjšanjem mehanske stopnje,
  • kot samostojna čistilna naprava v primerih, ko ni obstoječe greznice.

V obeh primerih naj bi naprava zagotavljala čiščenje hišnih odpadnih vod do takšne stopnje, da je možen direkten izpust v vodotok ali, če tega ni v bližini, v ponikanje.

V proizvodnem programu so tudi tipske naprave, primerne za več stanovanjskih enot (do velikosti 150 PE).

Princip delovanja male čistilne naprave Sanita

Čistilna naprava je zasnovana v treh delih, ki si sledijo v naslednjem zaporedju:

  • mehanska stopnja v obliki zadrževalnika oz. usedalnika, kjer se usedajo večji delci (če je na voljo že obstoječa greznica, lahko ta služi kot groba mehanska stopnja),
  • reakcijski prostor oz. aeracijski del za biološko razgradnjo organskih snovi s pomočjo podaljšanega prezračevanja (mikroorganizmi pri razgradnji potrebujejo zrak, katerega se dovaja s pomočjo brezoljnega kompresorja in vpihovalnega sistema),
  • sekundarni usedalnik, v katerem se useda v biološki stopnji nastalo blato in se vrača nazaj v aeracijski del.

Shema male čistilne naprave Sanita 4

Shema male čistilne naprave Sanita 4

Vzdrževanje male čistilne naprave Sanita

Vzdrževanje je omejeno na občasne preglede majhnega kompresorja in sistema za vpihovanje zraka ter odvažanje odvečnega blata iz naprave. Predvidena življenjska doba za čistilno napravo –­ razen kompresorja – je minimalno 25 let.

Učinek čiščenja male čistilne naprave Sanita (naprave za 4PE)

Po šestih mesecih preizkusnega obratovanja je bil dosežen povprečni učinek čiščenja, prikazan v tabeli 17.

Tabela 17 Povprečni učinek čiščenja prototipne naprave Sanita 4

Parameter

Dotok

Iztok

Mejna vrednost (iztok)

Učinek [%]

KPK [mg O2/l]

286

53

150

81

BPK5 [mg O2/l]

142

3

30

98

S strani Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj je bila opravljena tudi kemijska analiza odpadne vode na dotoku in iztoku iz čistilne naprave Sanita4, ki se nahaja na Golovcu. Rezultati analize so prikazani v tabeli 18.

Tabela 18 Rezultati kemijske analize in učinek delovanja biološke čistilne naprave Golovec (I)

Parameter

Dotok

Iztok

Učinek [%]

KPK [mg O2/l]

246

53

78

BPK5 [mg O2/l]

155

 < 5

97

Neraztopljene snovi [mg/l]

132

23

83

Usedljive snovi [ml/l]

0,5

< 0,05

90

Celokupni dušik [mg/l]

109,6

24,1

78

Celotni fosfor [mg/l]

12,89

10,61

18

Izid analize je pokazal, da je učinek čiščenja za parameter KPK nekoliko nižji od 80%, BPK 5 pa višji od predpisanega učinka 90%. Kemijska analiza iztoka iz čistilne naprave je pokazala, da vzorec v vseh preiskanih parametrih ustreza dovoljenim emisijskim vrednostim za iztok v vodotok.

Mala čistilna naprava Sanita - poraba električne energije (4 PE):

4.4 kWh/dan

Mala čistilna naprava Sanita - cena čistilne naprave brez DDV (4 PE):

830.000,00 SIT