Finsko podjetje Ekofinn je proizvajalec biološke čistilne naprave Bioclere, primerne za čiščenje hišne odpadne vode iz posameznih gospodinjstev ali naselij. Naprava v celoti zajema primarno in sekundarno čiščenje. Možne kapacitete naprav tega proizvajalca se raztezajo od 10 do 1000 PE.

 

Princip delovanja male čistilne naprave Bioclere

Naprava obsega dva objekta:

  • primarni usedalnik in
  • precejalnik.

Čiščenje odpadnih voda poteka tako, da se primarno mehansko čiščenje (sedimentacija) opravi v triprekatni pretočni greznici ali emšerju, biološko čiščenje pa se odvija v glavni čistilni enoti, ki je v tehnološkem smislu precejalnik z naknadnim usedalnikom. Mehansko očiščena odpadna voda, ki iz mehanske stopnje priteka v centralni del naknadnega usedalnika, se s črpalko skozi posebne difuzorje razpršuje po plastičnih nosilcih aktivnega blata, ki jih je več vrst. Na teh nosilcih se formira aktivno blato kot prevleka, ki vrši čiščenje (mikroorganizmi v blatu odvzemajo organske snovi iz odpadne vode, ki jih potrebujejo za rast in razvoj in jo tako čistijo).

Glede na to, da se blato stalno prirašča in odmira, se odmrlo blato lušči iz nosilca in kot sekundarno sedimentira v dno sekundarnega usedalnika. V dno je vgrajena druga črpalka, s katero se usedlo blato občasno prečrpava na začetek mehanske stopnje, kjer se skupaj s primarnim po določenem času delno mineralizira v anaerobnih pogojih.

Vzdrževanje male čistilne naprave Bioclere

Vzdrževanje čistilnih naprav Bioclere ne zahteva posebej izobraženega kadra. V povprečju je za kontrolo delovanja, čiščenje in evakuacijo blata treba računati 30 ur/mesec pri manjših enotah in do 60 ur/mesec pri večjih enotah.

V primarnem usedalniku usedlo blato in delno zgnito blato je potrebno odvažati na večjo komunalno čistilno napravo v nadaljnjo obdelavo. Predvidoma naj bi se primarni usedalnik ob pogojih projektirane obremenitve praznil do polovice vsebine vsaka dva do štiri mesece (odvisno od obremenitve naprave), blato pa bi se odvažalo s pomočjo cisterne.

Učinek čiščenja male čistilne naprave Bioclere (naprave za 10 PE)

Po izkušnjah naj bi naprava ob optimalnem delovanju zagotavljala iztok v okviru vrednosti, navedenih v tabeli 19.

Tabela 19 Povprečne vrednosti na iztoku iz čistilne naprave Bioclere v primerjavi z mejnimi vrednostmi

Parameter

Iztok

Mejna vrednost (iztok)

KPK [mg O2/l]

80

150

BPK5 [mg O2/l]

20

30

Suspendirane snovi [mg/l]

25

30

Nitrifikacija in denitrifikacija nista predvideni, ker za tako majhne naprave po zakonodaji ni potrebna, čeprav je napravo mogoče nadgraditi tudi za to vrsto čiščenja in po potrebi tudi za odstranjevanje fosforja.

Poraba električne energije pri mali čistilni napravi Bioclere - (10 PE):

7,2 kWh/ dan

Cena male čistilne naprave Bioclere brez DDV (10 PE):

2.880.000,00 SIT