Male biološke čistilne naprave avstrijskega proizvajalca Purator, so prav tako namenjene čiščenju hišnih odpadnih vod enodružinskih hiš oz. manjših in srednje velikih naselij, gostinskih objektov, hotelov in poslovnih zgradb. Ponudba različnih velikosti naprav variira med 5 in 5000 PE.

Princip delovanja male čistilne naprave Puracos

Čistilna naprava je zasnovana v treh delih, ki si sledijo v naslednjem zaporedju:

  • mehanska stopnja v obliki zadrževalnika oz. usedalnika, ki služi predčiščenju in skladiščenju blata,
  • reakcijski prostor oz. aeracijski del za biološko razgradnjo organskih snovi,
  • sekundarni usedalnik v katerem se useda v biološki stopnji nastalo blato in se s pomočjo sistema za povračanje blata le-to vrača nazaj v aeracijski del.

Odpadna voda iz mehanske stopnje se preliva v aeracijski bazen, kjer se prezračuje s pomočjo ozračevalnikov na dnu bazena in je izpostavljena procesu nitrifikacije. Voda iz aeracijskega bazena se v sekundarni usedalnik izliva skozi odprtini v steni, ki sta pri dnu in blizu gladine. Medtem ko je odprtina pri dnu vedno prehodna, je tista pri vrhu opremljena s posebno loputo, ki dopušča le enosmerno komunikacijo: vračanje blata v aeracijski bazen, sicer pa je zaprta. Odvečno blato se prečrpava v primarni usedalnik.

Vzdrževanje male čistilne naprave Puracos

Vzdrževanje je omejeno na občasne preglede kompresorja in sistema za vpihovanje zraka ter odvažanje odvečnega blata iz naprave.

Učinek čiščenja male čistilne naprave Puracos

Proizvajalec zagotavlja učinkovitost čiščenja znotraj mejnih vrednosti, ki jih določajo slovenski predpisi.

Mala čistilna naprava Puracos (10 PE) - cena brez DDV:

2.300.000,00 SIT

Mala čistilna naprava Puracos (10 PE) - poraba električne energije :

12,6 kWh/ dan