Čistilna naprava tipa Neuhold je proizvod avstrijskega proizvajalca in deluje po principu mehanskega in biološkega čiščenja s sekundarnim usedalnikom. Na voljo so kapacitete naprav od 3 do 500 PE.

Princip delovanja male čistilna naprave Neuhold

Glede na vrsto in dotok odpadne vode se pred samim objektom izdela črpališče, peskolov, lovilec olj in maščob. Odpadna voda doteka preko črpališča ali gravitacijsko v dezintegrator (ki ima funkcijo drobljenja trdnih delcev), od tam pa v kombiniran aeracijsko stabilizacijski bazen. Le-ta je aeriran s cevnimi membranskimi aeratorji (aeracija finih mehurčkov). Ta bazen je razdeljen na komore (odvisno od velikosti), da se sveža odpadna voda in povratno blato iz usedalnika dobro premešata. Iz aeracijske stopnje se odpadna voda preliva na dno sekundarnega usedalnika, kjer se blato useda, obdelana voda pa se preliva preko perforirane cevi v merilni jašek (za odvzem vzorcev) in nato v recipient. Z dna usedalnika se blato prečrpava s pomočjo t.i. airlifta nazaj v aeracijsko-stabilizacijski bazen (povratno blato). Sistem čiščenja ne predvideva denitrifikacije.

Ker so vse faze čiščenja prezračevane, se ne pričakuje nikakršnega širjenja smradu v okolico. Zračno puhalo ima nalogo dovajanja zraka v kombiniran aeracijski in stabilizacijski ter usedalni bazen. Nameščen je v sklopu naprave s priključkom na distribucijski cevni sistem z možnostjo regulacije količine dovedenega zraka.

Možne so tudi variante namestitve brez dezintegratorja in črpalke, pri čemer ostane zračno puhalo glavni in edini porabnik električne energije v celotnem procesu čiščenja. Slednje predstavlja ugoden ekonomski vidik glede porabe in stroškov električne energije.

Vzdrževanje

Volumen sekundarnega usedalnika je dovolj velik, da je potrebno odvišno blato črpati le enkrat do dvakrat na leto in ga s pomočjo cisterne odvažati na centralno čistilno napravo. Obstoja pa seveda tudi možnost izvedbe bazena za odvišno blato in dehidracije na sami čistilni napravi, vendar to močno poveča stroške. Nadzor in krmiljenje celotnega procesa čiščenja fekalne vode poteka s pomočjo elektro-krmilne omare.

Učinek čiščenja

Proizvajalec zagotavlja učinkovitost čiščenja znotraj mejnih vrednosti, ki jih določajo slovenski predpisi.

Cena male čistilne naprave brez DDV (100 PE):

9,978.400 SIT

Cena male čistilne naprave brez DDV (500 PE):

10,588.000 SIT

Poraba električne energije (100 PE):

36 kWh/dan (36)

Poraba električne energije (500 PE):

132 kWh/dan (36)