Kljub težavam, omenjenim v uvodu, s katerimi se spopadajo redko naseljeni kraji, je zanje zaenkrat še vedno najpogostejša rešitev za zbiranje komunalnih odpadnih vod, kadar ni možnosti odvajanja v kanalizacijo in na komunalno čistilno napravo, greznica. Ker mora biti, glede na 16. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja, nepretočna in neprepustna, je potrebno pogosto prazniti celotno vsebino greznice.

Cena praznjenja greznice

Če vzamemo za primer gospodinjstvo, v katerem živijo štiri osebe in katerega poraba vode na dan znaša 150 l/osebo, bi bilo potrebno greznico z volumnom 10 m3 prazniti vsakih 16–17 dni. Cene enkratnega praznjenja greznice se gibljejo okrog 15.000 SIT odvisno od podjetja, ki te storitve opravlja, zaradi tega bi bil letni strošek zelo visok – okrog 300.000 SIT.

Manjša naselja pa po drugi strani težje računajo na kakršnekoli ugodnosti ali pomoč pri gradnji čistilnih naprav kot večja naselja. Rezultat tega je, da čistilne naprave za manjša naselja običajno stanejo tamkajšnjega prebivalca občutno več kot prebivalca večjega naselja ali mesta. Tudi družinski prihodek gospodinjstev v manjših naseljih je običajno nižji od prihodka v večjih naseljih in mestih. Pri tem pa je potrebno računati še na dejstvo, da vse več ljudi majhna naselja zapušča in se z leti stroški na prebivalca še povečujejo.

Kot učinkovita in cenovno ugodna se je izkazala kombinacija triprekatne pretočne greznice in ponikovalnih vodov, saj učinkovito zmanjšuje organsko onesnaženje, količino suspendiranih snovi, bakterij ter dušikove in fosforjeve spojine.

Precejšnje so lahko razlike v cenah tudi pri napravah iste kapacitete in različnih izvedb. Tipske čistilne naprave so zaradi »elegantnejših« in kompaktnih rešitev praviloma dražje od alternativnih rešitev, kot so ponikovalni vodi ali filtrski jarki. Običajno tudi zavzemajo precej manj prostora (od npr. ponikovalnih vodov), vendar je njihova velika pomanjkljivost poraba električne energije (dodatni stroški) in morebitno moteno čiščenje ob izpadu le-te.